Psykoseksuaaliterapia

01.09.2019

Psykoterapia on terminä kaikille tuttu. Se merkitsee läsnäoloon ja vuorovaikutukseen perustuvaa keskustelevaa mielen ja suhteiden hoitoa. Joskus psykoterapiassa voidaan vuorovaikutuksen tukena käyttää musiikkia, kuvataidetta, tanssia tai draamaa. Joissakin terapiasuuntauksissa hyödynnetään myös kirjallisia pohdintatehtäviä tai toiminnan tasolla toteutuvia harjoituksia. Seksuaaliterapiakin on tuttu termi. Se on seksuaalisten ongelmien hoitoa. Mutta mitä on psykoseksuaaliterapia? Seksiterapiaa? Psykoseksiä (= jotain outoa ja pelottavaa)? Hoidetaanko siinä psyykettä? Ruumiillisuutta? Seksuaalisuutta? Seksuaalisia ongelmia? Kosketellaanko terapiassa? Kenelle ja minkälaisiin ongelmiin psykoseksuaaliterapiasta on apua?

Seksuaalisuus on osa ihmistä ja hänelle todellista kohdusta hautaan. Se on elämän jatkumisen edellytys ja parhaimmillaan mielihyvän ja nautinnon lähde. Varhaiset kokemukset ihmissuhteissamme ja ihmissuhteistamme vaikuttavat seksuaalisuutemme kehittymiseen ja kokemiseen koko elämämme ajan. Varhainen hyvä hoiva, lapsuusajan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus ja läheisyys, sopivat rajat ja kasvu suojassa ikätason käsittelykyvyn ylittäviltä kokemuksilta mahdollistavat terveen seksuaalisen itsetunnon kehittymisen. Seksuaalisuuteen liittyy myös paljon häpeää. Aina aikuiset eivät kykene kohtaamaan lapsen kehittyvää seksuaalisuutta hämmentymättä, rajoittamatta sitä tai viestittämättä sen olevan kiellettyä, jopa vaarallista. Valitettavasti kaiken ikäiset voivat tulla houkutelluiksi tai pakotetuiksi tahdonvastaisesti seksuaalisiin tilanteisiin tai tekoihin. Sellaisten kokemusten myötä ihmisen henkilökohtaiset seksuaaliset rajat tulevat rikotuiksi ja hänen mahdollisuutensa hyvään ja turvalliseen seksuaalisuuteen voivat estyä pysyvästikin. Monenlaiset ihmissuhteiden dynamiikkaan ja yksilön omaan sisäiseen kasvuun liittyvät kysymykset heijastuvat yksilöiden seksuaalisuuteen ja sen kokemiseen. Fyysiset ja psyykkiset sairaudet vaikuttavat ihmisen kokemukseen itsestään. Sairauksien hoidossa tarvittavilla lääkityksillä on parantavien vaikutusten lisäksi sivuvaikutuksensa. Valitettavasti se merkitsee usein muutoksia tunne-elämässä ja seksuaalisessa halussa.

Seksuaalisuus ja siihen liittyvät haasteet koskettavat jokaista ihmistä, elääpä hän yksin tai suhteessa. Seksuaalisuus voi vahvistaa yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia tai tuottaa hänelle huolta tai kärsimystä riippumatta hänen sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistään tai halunsa kohteesta. Seksuaalisuus on intiimiä, henkilökohtaista ja yksityistä. Siihen liittyy monia tunteita, jotka voivat vaikeuttaa tai estää seksuaalisuuteen liittyvän avoimen keskustelun oman kumppanin, ystävän tai ammattiauttajan kanssa.

Hoitokulttuurissamme vallitseva seksuaaliterapian ja psykoterapian välinen railo tai kuilu liittynee osittain edelleen olemassa olevaan käsitykseen mielen ja ruumiin erillisyydestä ja hoitojen kehittymisestä toisensa huomiotta jättäviksi. Psykoterapeuttien koulutukset sisältävät vain vähän seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten ja haasteiden pohdintaa, puhumattakaan perehtymistä seksuaalisten ongelmien hoitoon. Seksuaaliterapeuteista vain harvat ovat psykoterapeutteja. Seksuaaliterapeuteilla on paljon seksuaalisuuteen liittyvää tietoa ja osaamista jota psykoterapeuteilta puuttuu. Psykoterapeuteilla puolestaan on koulutus psyyken ja suhteiden vuorovaikutukselliseen hoitoon. Psykoterapeuttikoulutuksen antama ymmärrys mielen rakentumisesta, kannattelevan hoitosuhteen merkityksestä, rakentamisesta ja toteuttamisesta perustuu pitkään koulutusprosessiin, johon on liittynyt myös omaa hoitoa ja työnohjausta tehtävään työhön. 

Monet saavat seksuaaliterapiasta apua. Monet seksuaaliterapiassa olleet parit ovat kuitenkin kokeneet siinä olleen tunnetyöskentelyn ja suhteen kannattelun puutteelliseksi. Joskus asian puheeksi ottaminen on ihmiselle riittävä apu. Hänen ongelmansa voivat myös liittyä asianmukaisen tiedon puutteeseen. Silloin hän hyötyy ohjauksesta ja neuvonnasta. Toisinaan ongelmien syyt piilevät yksilön tai parin psykodynamiikassa ja varhaisissa suhteissa riittävästi ratkaisematta jääneissä kysymyksissä. Onkin  tärkeää ymmärtää, milloin tarvitaan seksuaaliterapiaa, psykoterapiaa, paripsykoterapiaa tai psykoseksuaaliterapiaa.

Puolisoiden kokemukset läheisyydestä, intiimiydestä, seksuaalisuudesta ja seksistä suhteessaan ovat aina läsnä (pari)psykoterapiassa tavalla tai toisella. Seksuaalisuuteen liittyvät haasteet voivat olla syy parin terapiaan hakeutumiseen. Silloin jo ensimmäisellä tapaamisella avautuu keskustelu jommankumman haluttomuudesta, suhteen seksittömyydestä, lapsettomuudesta, ulkopuolisista suhteista, yhdyntäkivuista, erektio- tai orgasmivaikeuksista. Joskus taas ongelmista rohkaistutaan puhumaan paripsykoterapian edetessä - joko terapiasuhteen syventyessä tai parisuhteessa aktivoituvien haasteiden myötä. Kun parin kokemuksia suhteessa olevista hankaluuksista tutkitaan terapiassa, myös läheisyyden, intiimiyden ja seksuaalisuuden kysymykset avautuvat. Toisinaan parilla saattaa olla haasteellisesta tilanteestaan huolimatta tyydyttävä seksielämä. Joskus paripsykoterapian edetessä seksuaaliset pulmat ratkeavat, vaikkei niihin erityisesti olisi kiinnitetty huomiota ja pari havahtuu läheisyyden ja seksuaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen terapian edetessä. 

Seksuaalisuus on jokaiselle intiimi ja herkkä alue, joka suhteen vaikeuksissa herkästi vaurioituu, lukkiutuu tai jäätyy. Kadonneen intiimin turvallisuuden palautuminen ei tapahdu suorasukaisesti pelkästään fyysisten ja seksuaalisten harjoitusten kautta. Intiimien lukkojen avautuminen edellyttää turvallisuutta, rauhallisuutta, luottamusta ja suhdetta - niin puolisoiden kuin parin ja terapeutinkin välillä. Tu rvallinen hoitosuhde, jossa seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä voidaan keskustella ja niiden herättämää ahdistusta voidaan yhdessä ymmärtää, auttaa paria rakentamaan uudelleen väliltään kadonnutta seksuaalista läheisyyttä. Pitkään kadoksissa ollut seksuaalinen yhteys parin välillä ei välttämättä kuitenkaan löydy pelkästään psykoterapian keinoin. Seksuaalisuuden toteuttaminen, seksuaalinen hyvinvointi tai sen ongelmat kertovat ruumiillisten, psyykkisten ja vuorovaikutuksellisten prosessien yhteen kietoutumisesta. Siten seksuaalisten ongelmien hoidossakaan ei voida ohittaa mitään näistä ulottuvuuksista. 

Psykoseksuaaliterapeutilla on psykoterapeutin pätevyys ja koulutus myös seksuaalisten ongelmien hoitoon. Psykoseksuaaliterapia on yksin eläville yksilöpsykoterapiaa ja suhteessa oleville paripsykoterapiaa. Parin psykoseksuaaliterapiassa yhdistyvät psykoanalyyttinen ymmärrys parisuhteesta ja sen hoidosta, fysiologinen tieto seksuaalisiin ongelmiin liittyvistä ruumiillisista tekijöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta, puolisoiden seksuaalihistorian ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tutkiminen parin kanssa keskustellen sekä puolisoiden ohjaaminen yksilöinä ja parina erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta tutustumaan uudelleen itseensä ja toisiinsa, ruumiillisuuteensa, aisteihinsa ja aistillisuuteensa. Psykoseksuaaliterapian tavoitteena on auttaa heitä nauttimaan seksuaalisuudesta yksilöinä ja yhdessä. Yksilöllisesti tehtävät harjoitukset etenevät asteittain parin yhdessä tehtäviksi. Psykoseksuaaliterapeutti ei osallistu harjoituksiin eikä niitä tehdä terapiatunneilla. Parit tekevät harjoituksia kotona. Psykoterapiatunneilla niiden toteutumisesta, toteutumisen esteistä, ja niiden herättämistä ajatuksista, muistoista ja tunteista keskustellaan yhdessä parin kanssa.

Lontoossa Tavistock Relationships -instituutilla on yli 70 vuoden kokemus objektisuhdeteoriaan perustuvasta parisuhteiden psykoanalyyttisesta hoidosta. Teorian ja hoidollisten interventioiden kehittäminen instituutissa jatkuu intensiivisesti ja innokkaasti edelleen - myös monimuotoisen seksuaalisuuden kohtaamisen hoidon saralla. Tavistock Relationshipsin toteuttama COSRT - (College of sexual and relationship therapists) sertifioitu Diploma in Psychosexual therapy koulutusohjelma on innostanut myös Suhteessa Oy:n avaamaan oven psykoseksuaaliterapian kehittyvään maailmaan osallistumalla tähän kaksivuotiseen uudistettuun koulutukseen Lontoossa. Psykoseksuaaliterapia kuuluu nyt myös psykoterapiavalikkoomme. Aloitamme Suomen ensimmäisen tähän Tavistockilaiseen malliin perustuvan psykoterapeuteille suunnatun psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutuksen Helsingissä elokuussa 2020. Lisätietoa koulutuksesta, koulutusohjelman ja hakulomakkeet  löydät kotisivultamme suhteessa.fi. 


Sanna Aavaluoma