Ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen ja psykoterapiakoulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa, jonka tarkoituksena on lieventää ja poistaa psyykkistä kärsimystä. Psyykkinen kärsimys voi ilmetä erilaisina tunne-elämän ongelmina, vaikeuksina ihmissuhteissa tai fyysisinä oireina.

Psykoterapia alkaa kolmen kerran arviointijaksolla, jonka jälkeen yhdessä tehdään päätös ja sopimus terapian jatkosta. Kolmannen tapaamisen päätteeksi arvioidaan:

  • Onko luottamuksellinen suhde alkanut rakentua
  • Tuntuuko terapeutin työtapa sinulle / teille sopivalta
  • Minkälaiseen prosessiin yhdessä sitoudutaan

Psykoterapiaprosessiin tulee sitoutua. Psykoterapia muodostuu turvalliseksi kasvun tilaksi, kun sillä on sovitut puitteet, säännöllinen aika ja jatkuvuus. Prosessin aikana tulee varmasti vaiheita, jolloin tekisi mieli lopettaa terapia. Nämäkin tunnelmat kuuluvat prosessiin ja usein kertovat, että silloin ollaan kosketuksissa johonkin kipeään, joka tekisi mieli ohittaa. Näistäkin tunteista on tärkeää keskustella, jotta voitaisiin ymmärtää mihin tunteet liittyvät. Olipa psykoterapia kestoltaan 5 käyntikertaa tai 5 vuotta, on tärkeää, että lopettamistyölle annetaan aikaa ja se sovitaan yhdessä.

KELAn-tukema kuntoutuspsykoterapia voi toteutua yksilö- pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana. Lue lisää Kela-kuntoutustuen hakemisesta

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Psykoterapiasuhde on luottamuksellinen ja sitoutunut ammatillisuuteen perustuva yhteistyösuhde, jossa tarkastellaan tämän hetkisen elämäntilanteen ja siihen liittyvien ihmissuhteiden ja haasteiden kysymyksiä, omaa historiaa ja menneisyyttä, sekä tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja tavoitteita. 

Riittävä ymmärrys omasta menneisyydestä ja historiasta sekä näkymä siitä, mitä omalta elämältä tulevaisuudessa toivoo, mahdollistavat jatkumon, jossa hyvinvointi tässä päivässä voi syntyä. 

Psykoterapiaprosessiin tulee sitoutua. Oma kasvu ei aina ole helppoa. Muutosprosessiin liittyy oivallusten ja ymmärretyksi tulemisen lisäksi hankalia tunteita ja ristiriitaa. Niiden sietäminen sekä turvallisessa terapiasuhteessa kokeminen ja tarkastelu auttavat kohti parempaa itsetuntemusta ja itseymmärrystä.

Psykoterapiatunnit ovat kestoltaan 45min ja toteutuvat 1 - 2 x viikossa. 

PARIPSYKOTERAPIA

Parisuhde ja elämäntilanne, johon itse synnymme, vaikuttaa siihen minkälaisiksi yksilöiksi me kasvamme. Kokemuksemme omien vanhempien parisuhteesta ohjaa omia valintojamme parisuhteessa. 

Elämänkumppanissamme tunnistamme mahdollisuuden löytää sitä,mitä syvästi olemme jääneet kaipaamaan. Suhteen edetessä ja erilaisten elämän tapahtumien
myötä tarpeemme muuttuvat. Se, mikä toisessa aluksi viehätti voi alkaa tuntua hankalalta.

Muutokset eivät tapahdu puolisoissa samaan aikaan. Toisen muuttuminen pelottaa, sillä toisen muuttuessa ei toinenkaan voi jäädä ennalleen. Läheisyyden ja erillisyyden mahdollistuminen ja niiden välisen tasapainon löytyminen on jokaisen parisuhteen haaste. Tätä tasapainoa etsiessä suhde joutuu koetukselle. Ratkaisuyritykset voivat olla myös suhdetta rikkovia. 

Paripsykoterapiassa
tutkitaan kummankin puolison sisäistä maailmaa ja pyritään ymmärtämään sitä, millä tavoin
molemmat vaikuttavat suhteeseen. Parisuhde voi antaa kummallekin tilan tulla hyväksytyksi
sellaisena kuin on, sietäen kummankin erilaisuutta.

Joskus suhteessa jatkaminen ei mahdollistu. Suhteen päättymiseen johtaneiden tekijöiden
ymmärtäminen voi auttaa kumpaakin tunnistamaan oman kasvun haasteita. Surutyö päättyvästä suhteesta auttaa irrottautumaan siitä menettämättä uskoa uuden suhteen mahdollisuuteen. 

Vanhemmuuden
jatkuminen on erosta huolimatta tärkeää ja edellyttää usein monia keskusteluja, jotka auttavat
näkemään lapsen edun ja kummankin vanhemman lapsen elämässä säilymisen tärkeyden.

Pariterapiatunnit ovat kestoltaan 90min ja toteutuvat kerran viikossa tai joka toinen viikko.

PERHEPSYKOTERAPIA

Perheen kasvuun ja kehitykseen kuuluvat perheen normaalit kehitysvaiheet sekä yllättävät, ei toivotut elämän tapahtumat. Ne kaikki haastavat perheen jäsenet jatkuvaan psyykkiseen kasvuun.

Perheen toivotutkin muutosvaiheet, kuten naimisiin meno, lasten syntymät, lasten kasvu ja
vähitellen itsenäistyminen herättävät vanhemmissa omaan kasvuhistoriaan liittyneet kokemukset ja tunteet. 

Perhe-elämä haastaa ihmisen peruskokemukset liittymisestä ja erillään olosta. Yksin olo voi tuntua vapauttavalta tai herättää hylätyksi tulemisen tunteet. Läheisyys voi vahvistaa turvallisuuden tunteita tai herättää pelon sen menettämisestä. 

Erilaiset elämän tapahtumat voivat
lukkiuttaa perheen voimavaroja ja kykyä tukea toinen toisiaan. Lapset ovat herkkiä aistimaan ja
ilmaisemaan sitä, mitä perheessä ei voida pukea sanoiksi. 

Perheterapiassa etsitään yhdessä
ymmärrystä siitä, mitä perheessä tapahtuu ja miten eri perheen jäsenet näitä tapahtumia kokevat.

Perheterapiatunnit ovat kestoltaan 90min ja toteutuvat kerran viikossa tai joka toinen viikko.