PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito

PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito


Parisuhde on ihmissuhteista kenties haastavin, sillä siinä tiivistyvät kahden ihmisen eletty elämä sekä kummankin tarpeet ja toiveet rakastetuksi tulemisesta, nähdyksi tulemisesta, kuulluksi tulemisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja toisen rakastamisesta.

Psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta auttaa ymmärtämään ihmismielen ja parisuhteen tiedostamatonta dynamiikkaa, parisuhteen syntyä, kehittymistä, kriisiytymistä ja päättymistä. Parisuhteen tiedostamaton dynamiikka vaikuttaa puolisoiden ajatuksiin, tunteisiin, reaktioihin ja käyttäytymiseen.

Vaikka parisuhteen osapuolet ovat aikuisina vastuullisia omasta toiminnastaan ja suhteensa vastavuoroisuudesta, parisuhde muistuttaa intensiivisyydessään varhaista hoivasuhdetta. Elämän aikaisissa parisuhteissa noudatetaan ja muokataan varhaisissa suhteissa omaksuttuja sanattomia sääntöjä parisuhteesta. Yksilön mielen sisäiset säännöt suhteessa olosta on "kirjoitettu" ensimmäisen kerran hänen isovanhempiensa ja vanhempiensa parisuhdekokemuksissa. Kokemukset ja aistimukset vanhempien välisestä suhteesta ja omasta paikasta tässä suhteessa synnyttävät lapsen mieleen sisäisen parin ja tiedostamattomia uskomuksia suhteessa olosta. Myöhemmin elämässä ne ohjaavat hänen parinvalintojaan ja vaikuttavat hänen odotuksiinsa parisuhteesta. Myös sisarussuhteissa koetut jakamisen, kateuden, kilpailun ja tasavertaisuuden kaipuun kokemukset, sekä aikaisemmat kokemukset parisuhteissa vaikuttavat tämänhetkiseen parisuhteeseen. Voidakseen ymmärtää itseään, puolisoaan ja parisuhdettaan ihmisen tulee ymmärtää omat ja puolisonsa kasvujuuret, suvun ja perheen elämäntarinat sekä niiden vaikutukset kummankin psyyken rakentumiselle. Näiden yksilöllisten tekijöiden yhteen kietoutumisen ymmärtäminen avaa puolisoille uusien merkitysten maailman, jossa kumpikin voi nähdä miten itse vaikuttaa toiseen, miten tulee itse toisen vaikuttamaksi ja miten he yhdessä rakentavat parisuhteensa ja siinä olevan dynamiikan. Parisuhteessa puolisoiden yksilöllisissä kasvuprosesseissa avautuu mahdollisuus kohti eheämpää kokemusta itsestä ja yhdessäolosta toisen kanssa.

Parisuhteen kehitysvaiheissa puolisoiden psyykkisen kasvun ja kehityksen kysymykset aktivoituvat uudelleen kohdattaviksi, elettäviksi ja ratkaistaviksi. Elämänkokemusten puolisoiden sisäiseen maailmaan jättämät jäljet työstyvät nykyisessä parisuhteessa, jossa he haluavat rakastaa ja tulla rakastetuksi, arvostetuksi, halutuksi, lohdutetuksi ja kannatelluksi. Koetut rakkauden, ilon, vastavuoroisuuden ja jakamisen sekä turhautumisen, pettymyksen ja vihan tunteet kanavoituvat tai purkautuvat turvallisimmaksi koettuun ihmiseen - omaan puolisoon.

Parisuhteen kriisiytyessä parilla on harvoin kykyä ymmärtää molempien kytkeytymistä kriisin ytimeen. Syy, vika tai vääränlaisuus nähdään toisessa. Omaa torjutuksi tulemisen pelkoa kohtaan suojaudutaan toiseen ripustautumalla, vihalla tai toisen kauemmas työntämisellä. Tavat, joilla puolisot tavoittelevat oman yksilöitymisprosessinsa edistymistä eivät aina tunnu ymmärrettäviltä tai loogisilta. Suhteen kriisissä ne näyttävät jopa tuhoavan parisuhdetta ja siinä olevaa luottamusta. Parisuhteen ikuinen haaste onkin puolisoiden kyky asettua tarkastelemaan molempien yhdessä synnyttämää parisuhdetta, suhteen dynamiikkaa sekä omaa ja toisen osuutta ja vaikutusta siihen.

Seksuaalisuus on elämää ylläpitävä voima, joka on läsnä ihmisen elämässä kohdusta kuolemaan saakka. Se tuottaa ruumiillisia ja mielellisiä hyvän olon tuntemuksia ja nautintoa yksin tai yhdessä toisen kanssa. Seksuaalisuuteen kuuluu kokemus omasta sukupuolesta, seksuaalisesta identiteetistä ja seksuaalisen halun suuntautumisesta. Seksi on osa seksuaalisuutta ja siihen kuuluvat mielikuvat, fantasiat, kokemukset ja seksuaalinen toiminta yksin tai toisen kanssa. Suhde, jossa rakkaus ja seksuaalisuus säilyvät suhteen osapuolten ja suhteen kehittymisen kriiseistä huolimatta on parisuhteen muodoista kenties haastavin, sillä siinä kietoutuvat yhteen fyysisten ruumiiden lisäksi puolisoiden elämäntarinat, sisäiset haavat ja keskeneräiset kasvuhaasteet.

Mary Morgan on luonut käsitteen Couple state of mind. Sillä tarkoitetaan erityistä tapaa ymmärtää ja tarkastella parisuhdetta puolisoiden yhdessä luomana vuorovaikutuksellisena tilana. Molemmat puolisot vaikuttavat suhteeseensa ja se vaikuttaa heihin molempiin. Kutsun kaikkea parisuhteen sisällä tapahtuvaa ja sen paripsykoterapiassa tutkimista PariTilassa tapahtuvaksi. Ajattelussa kaikki parisuhteessa tapahtuva rakentuu kahden yksilön välisessä dynamiikassa heidän välillään. Parhaimmillaan PariTila merkitsee puolisoiden vankkaa luottamusta toisiinsa ja kokemusta samalla puolella olemisesta. Kun puolisot näkevät oman osuutensa suhteen tapahtumissa, vaikeistakin asioista voidaan puhua rakentavasti. PariTilassa luovutaan ajatuksista, joiden mukaan toinen on syypää suhteen ongelmiin ja tämän toisen muuttuminen ratkaisisi parin väliset haasteet ja ongelmat. Suhteen haasteet ja kriisit nähdään molempia palvelevina, sillä suhteen kriisissä molemmat tiedostamattaan mahdollistavat toisilleen sen, minkä kohtaaminen palvelee kummankin sisäistä kasvua. PariTila-ajattelu avaa mahdollisuuden ymmärtää millä tavoin molemmat puolisot ylläpitävät heidän suhteensa haasteita ja miksi kumpikin omista lähtökohdistaan käsin tarvitsee toisen tietynlaisia, hankalina koettuja reaktioita ja toimintatapoja.

Seuraava vuoden kestoinen PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito - täydennyskoulutus yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa alkaa helmikuussa 2024. Koulutukseen voivat ilmoittautua psykoterapeutit ja kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät työtä parien kanssa. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan reaaliaikaisena Zoom- etäkoulutuksena. Seminaareista ei tule tallenteita. Osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutuspäiviin ja aktiivista osallistumista.  Ilmoittaudu tästä  Koulutukseen liittyvä maksuton info-webinaari on 4.12. Webinaariin voit ilmoittautua edellisestä linkistä. 

PSYKOANALYYTTINEN TEORIA PARISUHTEESTA  22-23.3.2024

Kaksipäiväinen erityisseminaari psykoterapeuteille parisuhteen psykoanalyttisesta ymmärtämisestä. 

SURU JA LUOPUMINEN PARISUHTEESSA JA PERHEESSÄ 1-2.12.2023

Kaksipäiväinen erityisseminaari menetysten, luopumisen ja surun läsnäolosta parisuhteen ja perheen elämässä