Työnohjaus

"Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen." (STOry)

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjaussuhdetta, jossa työnohjattava ja työnohjaaja työskentelevät yhteistyössä ammattilaisina.

Työnohjauksella pyritään lisäämään ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ehkäisemään uupumusta, stressiä ja rutinoitumista. 

Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja ammatillisen kehittymisen arviointiin.  

TYÖPARIN TYÖNOHJAUS

Työparina työn tekeminen on antoisaa  ja haastavaa. Työparin keskinäinen luottamus ja avoimuus vaikuttavat oleellisesti työn laatuun. 

Työparin yhteisessä työnohjauksessa:

  • tutkitaan työprosesseissa kohdattuja tilanteita ja haasteita
  • kehitetään ja vahvistetaan työparin yhteistyötä ja työtapoja

  

TIIMITYÖNOHJAUS

Tiimityönohjauksessa kehitetään tiimin sisäistä vuorovaikutusta, yhteisiä periaatteita ja työtapoja ja kehitetään tiimin toimintaa.  


RYHMÄTYÖNOHJAUS

Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla potilas/asiakassuhteiden tai oman työotteen jakaminen ja käsittely muiden kanssa.

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön.

Työnohjausryhmän voivat muodostaa esim. saman ammattiryhmän edustajat eri työyksiköistä. 

TYÖYHTEISÖN TYÖNOHJAUS

Työyhteisön työnohjauksen tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.

Yhdessä työyhteisön kanssa yhteisten toimintaperiaatteiden luominen ja selkiyttäminen auttaa yhteisöä sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin ja työtapoihin.

Jakamalla kokemuksia ja ammatillista osaamista pyritään keskinäisen luottamuksen lisääntymiseen, selkiytymiseen, ja työilmapiirin parantamiseen.

POTILASTYÖNOHJAUS

Hoitotyön tai psykoterapian työnohjauksen tavoitteena on toimia hoidon laadun varmentajana. Työnohjauksessa hoidollisia kysymyksiä tarkastellaan hoitosuhteessa esiin nousevien vastatunteiden kautta.  

Potilastyönohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.  


ESIMIESTYÖN TYÖNOHJAUS

Esimiestyöhön kuuluu usein samanaikaisesti kehittämistyötä, henkilöstön tukemista ja johtamista, hallinnollisia tehtäviä ja tulosvastuullisuutta. Esimiestyö on laadultaan haastavaa, sillä esimiehen tehtävä organisaatioissa on kantaa ja suodattaa paineita moneen suuntaan. Työnohjauksessa esimies saa tukea sekä työnsä kehittämisen prosesseihin,henkilöstöhallinnollisten kysymysten pohdintaan, että omaan ammatilliseen kasvuunsa.    


KONSULTAATIO

Konsultaatio on luonteeltaan lyhytkestoista tai ainutkertaista. Konsultaatiossa haetaan omaan työprosessiin tukea erityisasiantuntijalta. Konsultaatioon tullaan yleensä tietyn rajatun kysymyksen kanssa, johon etsitään vastauksia ja ratkaisua. 

PROSESSI / MUUTOSTYÖNOHJAUS

Prosessityönohjaus on avuksi uuden toiminnan kehittämisessä tai organisaation muutosprosessissa